Miejscowość, data :  (wypełnij po wklejeniu do emaila)

Imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka:  (wypełnij po wklejeniu do emaila)

Numer telefonu i adres mailowy opiekuna prawnego dziecka: (wypełnij po wklejeniu do emaila)


Zgody opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz na wykorzystanie jego utworu nadesłanego w ramach projektu Spółdzielnia Bajek „TĘCZA”

jako załącznik do niniejszych zgód.

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym zgłoszeniu mojego syna/ córki/ podopiecznej/ podopiecznego*

Imię, nazwisko i wiek dziecka:   (wypełnij po wklejeniu do emaila)

dla potrzeb realizacji projektu SPÓŁDZIELNIA BAJEK „TĘCZA”, organizowanego przez Wrocławski Teatr Lalek w roku 2020.

2) W związku z wykorzystaniem w projekcie stworzonego przez moje dziecko Utworu wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich dzieła mojej córki /syna /podopiecznej podopiecznego* nadesłanych w ramach projektu SPÓŁDZIELNIA BAJEK „TĘCZA” przez Wrocławski Teatr Lalek z siedzibą przy pl. Teatralnym 4 we Wrocławiu (dalej WTL) jako rodzic/opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka uczestniczącego w konkursie nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, na zasadach wyłączności, przenoszę na WTL autorskie prawa majątkowe i zależne do utworu, wyrażając zgodę na jego wykorzystanie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wykonania pluszowych maskotek;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu - publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet).

Jako rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika konkursu zobowiązuję się do niewykonywania wobec organizatora konkursu autorskich praw osobistych do utworu, a zgoda ta jest nieodwołalna,
w tym w szczególności:

a) wyrażam zgodę na wykorzystanie utworu dziecka do dalszego opracowania
(wprowadzenia modyfikacji lub poprawek), w tym realizacji dzieła przez WTL

według zmienionego projektu; zezwalam na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu przez WTL we wskazanym w pkt 1 zakresie. Przenoszę także na WTL uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.

b) wyrażam zgodę na to, aby podczas wykorzystania działa w celach promocyjnych WTL nie podawał każdorazowo nazwiska autora utworu,

c) wyrażam zgodę na to, aby WTL decydował o pierwszym publicznym udostępnieniu utworu.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych, praw zależnych i zobowiązanie do niewykonywania autorskich praw osobistych odbywa się nieodpłatnie. Nieodpłatnie przechodzi na Organizatora również własność jednego egzemplarza, na którym utwór został utrwalony (pracy konkursowej). Jako opiekun prawny autora utworu gwarantuję, że jest on autorstwa mojego podopiecznego i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na WTL, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. Przyjmuję na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko WTL z tytułu korzystania z należących do osób trzecich praw do zgłoszonego na konkurs utworu.

3) Oświadczam, że zapoznałem/łam się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania danych, dla których zgody udzieliłem/łam, tj.:

1. Administratorem danych osobowych jest Wrocławski Teatr Lalek pl. Teatralny 4, we Wrocławiu

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych: Natalię Miłostan, z którym można się skontaktować pod adresem natalia@prudenspdp.pl lub ochronadanych@teatrlalek.wroclaw.pl

3. Celem zbierania danych jest zapewnienie prawidłowego realizowania zadań statutowych instytucji, w szczególności propagowanie kultury i zapewnianie dostępu do niej oraz prowadzenia działań edukacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f), jak również do celów promocyjnych projektu SPÓŁDZIELNIA BAJEK „TĘCZA” (tj.: www i portalach społecznościowych Wrocławskiego Teatru Lalek, a także w publikacjach projektowych, ulotkach, plakatach, reklamach prasowych i telewizyjnych, trailerach, oraz w materiałach prasowych i telewizyjnych dotyczących projektu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Każdej osobie, czyjej dane osobowe są lub będą przetwarzane przez Wrocławski Teatr Lalek, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia pełnej obsługi uczestników projektu pod nazwą SPÓŁDZIELNIA BAJEK „TĘCZA”. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe korzystanie z oferty Wrocławskiego Teatru Lalek, tj. wzięcie udziału w projekcie.

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, w szczególności poprzez publikację na portalach internetowych Wrocławskiego Teatru Lalek. Odbiorcami danych będą w takim przypadku odbiorcy treści publikowanych w mediach Wrocławskiego Teatru Lalek, instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy będzie to wynikało z umowy.

7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

8. Wrocławski Teatr Lalek nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

*niepotrzebne skreślić

PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO (wypełnij po wklejeniu do emaila)

wrocławski teatr lalek
pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław
T: 71 335 49 01, F: 71 335 49 05
sekretariat@teatrlalek.wroclaw.pl

www.teatrlalek.wroclaw.pl

Image

Rejestr Instytucji Kultury
Miasta Wrocławia RIK nr.: 21/94
NIP 896-000-53-25, REGON 000278936
Nr konta bankowego:
PL 59 1020 5226 0000 6702 0416 3077

biuro obsługi widza / rezerwacje:
T: 71 335 49 11, 71 335 49 12
F: 71 335 49 13
widownia@teatrlalek.wroclaw.pl

kasa biletowa:
T: 71 335 49 10
kasa@teatrlalek.wroclaw.pl
poniedziałek: Kasa nieczynna
wtorek - piątek:
9:00 - 12:00 i 14:00 - 18:00
sobota - niedziela:
1 godz przed spektaklem

NEWSLETTER

Logotypy partnerzy 2022  hotel europeum aquapark epi market budus wcow tvp3 wroclaw